הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות –

הודעה מס' 2