مناقصات

מכרז פנימי/חיצוני מס’ 2022/23 לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)

המועצה המקומית עג’ר

מכרז פנימי/חיצוני מס’ 2022/23

לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי) 

למועצה המקומית עג’ר (להלן “המועצה“) דרוש/ה מהנדס/ת בהיקף העסקה של 50% לפי דירוג ודרגת מהנדסים בשכר בכירים בהתאם ובכפוף לאישור משרד הפנים .

תואר התפקיד:

מהנדס/ת מועצה .

כפיפות: ראש הרשות

 

שיעור המשרה ודירוג:

50% משרה לפי דירוג בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים .

 

תיאור התפקיד:

 1. גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.
 1. אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים, לרבות אחריות על תכנון ויציאה לביצוע של מבני ציבור, גני ילדים ובתי ספר.
 1. אחריות לתחומי רישוי בנייה, פיקוח על הבנייה, רישוי עסקים ואיתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 1. אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברשות המקומית, כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, מבנים ובנייה ציבורית וכד’.
 1. אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ולתחזוקן.
 1. אחריות לניהול פיקוח על פעילות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית ולמעקב אחר פעילויות אלו.
 1. ריכוז עבודת הרשות מול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 1. כל נושא שבאחריות מהנדס רשות מקומית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) , תשנ”ב – 1991 .
 1. נכוחות בישיבות המועצה וכל וועדותיה, לרבות ועדת מכרזים וועדת כספים והכל כאשר מדובר בנושאים הנוגעים לתחום תפקידיו .

 

תנאי סף לתפקיד:

 1. הוא/היא מהנדס/ת רשוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח-1958.
 1. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח-1958 {סעיף 4( 1 ] } חוק הרשויות המקומיות)מהנדס רשות מקומית).
 1. המהנדס/ת ת/יחויב לסיים בהצלחה קורס למהנדס בשלטון המקומי, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.
 1. הוא/היא בעל/ת נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 1. הוא/היא לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.
 1. הוא/היא בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות, בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים הבאים:

א. הפיקוח והרישוי.

ב.  הבניה הציבורית.

ג.   העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

 

כישורים אישים:

אמינות, יצירתיות, יזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.

כושר הבעה בע”פ ובכתב, כושר ניהול מו”מ, יכולת ייצוג המועצה בפני גורמים חיצוניים, יחסי אנוש טובים, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה.

 

דרישות תפקיד מיוחדות:

נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, כושר לקיים עבודה בשעות בלתי שגרתיות, שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.

דרישות תפקיד מיוחדות :

רישיון מקצועי/תעודת מקצוע – מהנדס רשוי (הנדסה אזרחית) או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים (בתוקף). ידע מקצועי עדכני ורישיון נהיגה, ושליטה בשפה העברית והערבית לפחות .

כללי :

הצעות מועמדות יש להגיש על גבי טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה אשר ניתן לקבלו ממזכירת המועצה בימים א-ה בין השעות 08:00 עד לשעה 15:00 או באתר המועצה.

להצעות יש לצרף את המסמכים שלהלן:

 1. טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה שניתן לקבלו ממזכירות המועצה או מאתר המועצה.
 2. כל התעודות והאישורים הנדרשים לתמיכה לעמידה בתנאי הסף ודרישות התפקיד.
 3. קורות חיים, המלצות .
 4. פירוט בדבר הצורך של המועמד עם מוגבלות להתאמות בתהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט בדבר ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד
 5. מועמד המבקש לקבל עדיפות בדל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור מידע גם בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

 

מיון המועמדים:

 1. הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף של המכרז והגישו מועמדותם בפרק הזמן שנקבע לכך.
 1. העמידה בתנאי הסף תיבחן לפי אסמכתאות בלבד ואין די בקורות החיים להוכיח עמידה בתנאי סף.
 1. במשרה זו תחול חובת מיון במכון מיון עוד בטרם כינוס ועדת הבחינה, באם תמצא המועצה לנכון לכך .

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד .

מובהר בזאת כי במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לערוך מיון ראשוני של המועמדים המתאימים ביותר עפ”י תנאי המכרז על בסיס המסמכים בלבד.
מועמדים שיעברו את הליך המיון הראשוני, יערכו בחינה ויוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה/איתור .

המעוניינים/ות והעונים/ות על דרישות המשרה, מתבקשים/ות להגיש את מועמדותם/ן במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המועצה כאשר על גבי המעטפה יציין אך ורק מספר המכרז , וזאת לא יאוחר מ-  20/11/22 .

לבירורים נא לפנות לגזבר המועצה מר סעיד בדר לטלפון: 04-6951213 או במייל : saed@ghajarlc.org.il או ליועמ”ש המועצה עו”ד עותמאן חאלד 052-8056805 מייל : khaled@uthman-law.com .

בכבוד רב,

אחמד פתאלי , יו”ר המועצה 

اظهر المزيد
إغلاق
Skip to content