قسم الجباية

معلومات عن ضريبة الأملاك العامة-ארנונה

ضريبة الأملاك العامة (ארנונה)

 

הנחות בארנונה
הנחות לפי מבחן הכנסה לשנת 2015
הנחות לפי מבחן הכנסה לשנת 2014

צו ארנונה לשנת 2015

בתוקף סמכותה, מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב התשנ”ג 1992, מחליטה המועצה המקומית עג’ר, בישיבתה מס’  6  מיום  26/6/2014  , על  הטלת  ארנונה  כללית בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2015(לתקופה  1/1/2015 -31/12/2015) אשר תשולם ע”י המחזיקים בנכסים ותיקבע לפי הסיוגים וההגדרות כפי שהוחלט עליהם ע”י המועצה בצו זה ובהתאם להוראות החקיקה והפסיקה הרלוונטיים, דלהלן:

התעריפים הנקובים בצו זה כוללים עדכון ע”פ חוק לשנת 2015 בשיעור של 0.75% כפי שנקבע כשיעור העדכון ע”פ סע’ 9 לחוק ההסדרים .

חיוב הנכסים בארנונה, בין אם מדובר בנכסים קיימים או חדשים לרבות תוספות בנייה ייעשה בהתאם לנוהל חיובי הנכסים שבמועצה .

חלק א’ – הגדרות ושיטת החיוב:

 1. חיובעפי השימוש:
 2. כלמבנה, לרבות מס’ מבנים המהווים מפעל אחד או בית עסק אחד,  המשמש/שים בפועללאחד או יותר מסוגי הארנונה המפורטים בצו זה יסווג/ו בסיווג אחד בהתאם למטרתהשימוש העיקרית בו/בהם.
 3. דירה המשמשתבפועל ל 1 סיווגי ארנונה, כל חלק בדירה יחוייב לפי השימוש הנעשה בו . חלק אשר לא נעשה בו שימוש יחויב לפי השימוש העיקרי הנעשה בדירה.

 

 1. הגדרתמבנה לצורך כל הסיווגים בצו:

 

 1. הגדרתמבנה:

 

כל מבנה בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר וכן כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע,  ולרבות קיר, סוללת עפר, גדר וכיו”ב הגודרים אותוחמים או מיועדים לגדר שטח קרקע או חלל.

המבנה הינו בר חיוב בארנונה בין אם ניתן לו או לחלק ממנו היתר בניה ובין אם לאו ובין אם המבנה נבנה בחריגה מהיתר הבניה כהגדרתו בחוק התכנון והבניה, תשכ”ה- 1965 .

 1. שטחמבנה:

לצורך צו הארנונה, בשטח המבנה ייכללו כל השטחים של המבנה כהגדרתו לעיל, עפ”י מידות החוץשלו לרבות שטחי ממ”ד , חדרי מדרגות מרפסות מקורות וכן כל שטח מקורה אחר, בין שהוא צמודלדירה ובין שאינו צמוד לה ואשר אינו מוחרג בפירוט שלהלן.

במבנה לתעשייה,  מלאכה ומסחר,  שטח המבנה לחיוב יכלול גם את שטח הקרקע שהינו עד ל- 50% מהשטח התפוס ע”י המבנה המשמש ביחד עם המבנה כחצר או גינה או לכל צורך אחר של אותומבנה.

לעניין סעיף זה סככה משמע קונסטרוקציה של עמודים המכוסה גג ללא קירות או שיש לה קיר אחדאו יותר.

למרות האמור לעיללא יחויבו בארנונה השטחים כדלקמן: שטח המקלט המשמש לצורך מקלט בלבד,  כניסה מקורה להגנה מגשם עד 2 מ”ר,  חניות לרכב ובלבד ששטחן משמש לחניית רכב בלבד,מבנים, מרתפים ועליות גג עד גובה 1.8 מ’, ומחסנים המשמשים לאחסון בלבד ואינם כלוליםביחידת המגורים בתנאי ששטחן אינו עולה על 15 מ”ר  .

 1. שטחיםמשותפים:

בבנין למגורים  בין אם נרשם כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין ובין אם לאו, יראו אתהשטח המשותף כחלק משטח כל דירה ודירה, כאשר לשטחה של כל דירה יתווסף השטח הכולל שלהרכוש המשותף מחולק באופן שווה בין כל הדירות בבית המשותף.

במבנה שאינו למגורים-  השטח המשותף במבנה  )בין אם נרשם כבית משותף ובין אם לאו(  יחולקבין כל היחידות במבנה,  באופן שלכל יחידה יתווסף שטח ששיעורו ייקבע לפי יחס שטח הרצפה שלאותה היחידה לשטח הרצפה של כלל היחידות במבנה.

 1. קרקעתפוסה:

כל קרקע שבתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית ,  שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לאיחד עם בנין;

 1. מרתף :

כל מבנה שגובהו בין רצפתו לבין הגג אינו עולה על 180 ס”מ ובלבד שהשימוש בו לא יהיה למטרת מגורים או מסחר .

חלק ב’ – פטורים והנחות:

בתוקף סמכותה לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה  )הנחה מארנונה(,  תשנ”ג  1993  מחליטה המועצה פה אחד כדלקמן:

בפרק זה:

אזרח ותיק   כמשמעותו בחוק האזרחים הותיקים, התש”ן1989   ובחוק גיל הפרישה , התשס”ד  2004 .

בעל” כהגדרתו בפקודת העיריות, למעט המילים “וכולל שוכר או שוכר משנה –ששכר נכס לתקופהשלמעלה משלוש שנים.

“גמלת הבטחת הכנסה  גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ”א -1980 .

הכנסה”  הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו בהתאם לחוק לרבות ילד –במשפחתאומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם;

 הכנסה חודשית ממוצעת  בשכיר ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר,דצמבר של שנת הכספים הקודמת לשנה שבעדה נדרשת ההנחה, למעט הכנסה בגין הבראה וחופשה שנתית או פיצויי פיטורים אשר תחולק באופן יחסי לחודשים אלה, היינו תחולק לתקופה שלגביה ניתנו זכויות אלה;  בעצמאי ממוצע ההכנסה החודשית, שחושב על פי הכנסתו החייבת במס –כפי שנקבעה בשומת מסההכנסה השנתית האחרונה המבוקרת שבידו, כשהיא מחולקת ב- 12 ומתואמת למדד הממוצע שלהחודשים אוקטובר,  נובמבר, דצמבר של שנת

הכספים הקודמת לשנה שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לאותם חודשים מכל מקור אחר,שאינו כלול בהודעת השומה.

הנחה  הפחתה מסכום הארנונה הכללית שהייתה מוטלת על הנכס באותה שנת -כספים, אלמלאההפחתה;

השכר הממוצע במשק”   השכר הממוצע במשק למשרות של ישראלים, כפי שמפורסם על ידי הלשכההמרכזית לסטטיסטיקה, לחודש אוקטובר של השנה הקודמת לשנת חיוב הארנונה.

חוק הביטוח”   חוק הביטוח הלאומי   ]נוסח משולב[ תשכ”ח 1968 .

מחזיק  “בנין”   כמשמעותם  בסעיפים 1 ו 269 לפקודת העיריות.

נכס”   דירה המשמשת למגורים בלבד.

נכס נוסף  למעט נכס נוסף המוחזק בידי בן ממשיך .

תקנות ההסדרים תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ”ג -1993 .

בשנת 2015 יוענקו הנחות ושיעורי הנחה למחזיקי נכסים כמפורט להלן:

 1. אזרחותיק :

למחזיק שהינו אזרח ותיק תינתן הנחה לשנת 2015  בשיעור 30% לגבי 100 מ”ר בלבד משטח הנכס,  ואםמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה,  תשמ”א1981  או קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוחהלאומי )נוסח משולב(, התשנ”ה 1995 , תינתן הנחה לשנת 2015  בשיעור של 100% לגבי  100 מ”ר בלבדמשטח הנכס.

ההנחה תינתן רק באם ההכנסות, מכל מקור שהוא, אינן עולות על השכר הממוצע במשק, באם מתגוררבדירה יותר מאדם אחד , תינתן ההנחה רק באם הכנסות כל המתגוררים בדירה, מכל מקור שהוא אינןעולות על 150% מהשכר הממוצע במשק.

למחזיק שהינו אזרח ותיק שהכנסותיו כאמור לעיל עולות על השכר הממוצע במשק )או 150% מהשכרהממוצע במשק לפי העניין( , תינתן הנחה בשיעור 25%  לגבי 100  מ”ר בלבד -משטח הנכס, באם הוא מקבלמהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים, או קיבצת נכות בשל פגיעה בעבודה.

למחזיק שהינו אזרח ותיק המקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק -הבטחת הכנסה,התשמ”א 1980  , בנוסף לקצבת זקנה שאירים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה עפ”י חוק הביטוחהלאומי )נוסח משולב(  התשנ”ה 1995 תינתן הנחה לשנת  2015 בשיעור  100% לגבי 100 מ”ר בלבד משטחהנכס.

 1. נכה:

 

 1. הזכאי לקצבהחודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200 א’ לחוק הביטוח, אשר דרגת אי כושרהשתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה הנחה בשיעור 80% , למעט: –

 

 1. מישהינו בעל הכנסה חודשית ממוצעת העולה על שכר המינימום ואיננה עולה על 150% משכר המינימום,  אשר יהיה זכאי להנחה בשיעור 70% בלבד.

 

 1. מי שהינו בעלהכנסה חודשית ממוצעת העולה על 150% משכר המינימום ואיננה עולה עלהשכר הממוצע במשק, אשר יהיה זכאי להנחה בשיעור 60% בלבד.

 

 1. מי שהינו בעל הכנסה חודשית ממוצעת העולה על השכר הממוצע במשק,  אשר יהיה זכאילהנחה בשיעור 40%  בלבד.

 

 1. אשרטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של – 75% ומעלה על פי סעיף 200א’ לחוק הביטוח הנחה בשיעור 80% , למעט:

 

(א)  מי שהינו בעל הכנסה חודשית ממוצעת העולה על שכר המינימום ואיננה עולה על  150%  משכרהמינימום,  אשר יהיה זכאי להנחה בשיעור 70% בלבד.

(ב)  מי שהינו בעל הכנסה חודשית ממוצעת העולה על 150% משכר המינימום ואיננה עולה על השכרהממוצע במשק, אשר יהיה זכאי להנחה בשיעור 60% בלבד.

(ג)  מי שהינו בעל הכנסה חודשית ממוצעת העולה על השכר הממוצע במשק, אשר יהיה זכאי להנחהבשיעור 40% בלבד.

 

 1. אשרדרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה, או מי טרםקבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור הנחה בשיעור 40% .

(ג)  בל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי”ח -1958 –  הנחה בשיעור 90% , למעט מי שהינו בעלהכנסה חודשית ממוצעת העולה על השכר הממוצע במשק, אשר יהיה זכאי להנחה בשיעור 60%  בלבד.

(ד) הזכאי לגמלת סיעוד, לפי פרק ו’ לחוק הביטוח הנחה בשיעור  70% .

(ה) הנחה לפי מבחן ההכנסה תינתן בשיעורים המשתנים ועל פי ההכנסה כמפורט בטבלה הרצ”ב בהפחתת שיעור של 25% מהרף המקסימאלי להנחה המתאימה לנישום הזכאי להנחה  .

שעורי הארנונה:

 

סוג הנכס סמל התעריף בש”ח למ”ר בשנה
1 סיווג ראשי – מבני מגורים
1.1 בתי מגורים 100 32.93
1.2 מחסנים ומבני עזר 101 14.81
1.3 מרתף – למעט שימוש למטרת מגורים ומסחר 102 פטור מלא
2 סיווג ראשי – משרדים שירותים ומסחר
2.1 מוסדות ציבור וממשלה ומוסדות
אחרים שאינם למטרת רווח
200 65.83
2.2 תחנות דלק (כולל שטח הקרקע שבשימוש התחנה) 201 64.65
2.3 משרדים שירותים ומסחר 202 64.65
3 מסעדה, בית קפה, קיוסק, חנות לממכר מאפים, בית מאפה וכל בית אוכל אחר ומשק אחר 300 64.65
3.1 מחסן המהווה יחידה נפרדת מבית עסק ומשמש לאחסנה בלבד 301 20
3.2 סופרמרקט , מינימרקט או כל חנות אחרת 302 64.65
4 מרפאה , מכון/מוקד רפואי פרטי  ובית מרקחת 400 64.65
 

5

סיווג ראשי : תעשיה

(לרבות מפעלי בניה ומחצבות)

5.1 כל השטח הבנוי (מבנים, מתקנים, מחסנים, סככות וקונצרוקציות) 501 65.83
5.2 דוכנים וקיוסקים ניידים – לכל דוכן בשנה 502 1,500
5.3 בתי בד, טחנת קמח 503 14.81
6 סיווג ראשי:  בתי מלאכה,חרושת.  כל השטח הבנוי (מבנים, מתקנים, מחסנים, וקונצרוקציות) 600 43.65
7 סיווג ראשי – קרקע תפוסה
7.1 קרקע תפוסה לתעשייה ומלאכה
(כל יתרת שטח הקרקע בנכס)
701 10.63
7.2 קרקע תפוסה למטרת עסק ולכל צורך אחר 702 19.88
7.3 אדמה חקלאית , פלחה, מרעה לדונם 703 2.10
8 סיווג ראשי  – מבנה חקלאי. 800 26.61
8.1 מבנים לגידול בעלי חיים 801 7.77
8.2 קרקע תפוסה לגידול בעלי חיים 802 1.26
9 נכסים אחרים, כל נכס שלא פורט לעיל 900 88.65

מועדים:

המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 1/1/2015.

נישומים אשר לא ישלמו את הארנונה מראש, תיגבה -מהם הארנונה בשישה תשלומים דו חודשייםצמודים למדד. פיגורים בתשלום ישולמו בתוספת הפרשי ריבית בהתאם לחוק הרלוונטי ותהיה המועצה רשאית להעבירם לטיפול משפטי/גבייה לאחר פיגור של שני תשלומים דו חודשיים .

הנחות למשלמי ארנונה מראש: למשלמים שישלמו עד 28/2/2015 את מלוא הארנונה לשנת 2015 תינתןהנחה בשיעור 2%  והם יהיו פטורים מתשלום הפרשי ההצמדה למדד במשך שנת המס.

הנחות למשלמי ארנונה כללית בהוראת קבע: למשלמים את הארנונה הכללית בהוראת קבע, תינתןהנחה של 2% משיעור הארנונה.

מבלי לפגוע במועד האמור לעיל (1/1/2015) ועל מנת להקל על התושבים, ניתנת האפשרות לתשלום החיוב ב- 6 תשלומים שווים וצמודים אחת לחודשיים החל מ-  1/1/2015 ו/או ב-12 תשלומים שווים ורצופים החל מחודש 1/2015 ועד 31/12/15                  .
מועד הגשת בקשות להנחות: מועד אחרון להגשת בקשות להנחה  1/4/15 . בקשות ההנחות יועברו לדיון בפני ועדת ההנחות את תמיין אותם בהתאם להנחות ע”פ חוק והנחות רשות

 

בכבוד רב,

אחמד פתאלי

ראש המועצה המקומית עג’ר

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
Skip to content